Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR.) bestaat uit 6 personen. Drie leden zijn gekozen door de ouders en drie leden door het personeel. De ouders en leerkrachten hebben via deze raad invloed op het beleid, dat door het bestuur (gemeente Emmen) wordt bepaald. De raad heeft advies en instemmingsrecht. De voorwaarden voor deze rechten zijn vastgelegd in de wet medezeggenschap. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. De verkiezing vindt plaats volgens een vastgestelde procedure. De vergaderingen van de MR. zijn openbaar. Minimaal 1 keer per jaar wordt samen met de activiteitencommissie vergaderd. Een leden van de MR  heeft zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR.). De GMR is een overkoepeling van de medezeggenschapsraden van alle openbare scholen in de gemeente Emmen.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden